Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga uchwał rady pedagogicznej,

- księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,

- protokoły posiedzeń Rady Rodziców i zebrań Zarządu Rady Rodziców,

- protokoły posiedzeń komisji i zespołów funkcjonujących w szkole,

- akta osobowe pracowników,

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,

- księga ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (dla celów kontroli spełniania
  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego),

- księga uczniów (ewidencja uczniów w szkole),

- księga ocen,

- ewidencja świadectw szkolnych,

- rejestr wydanych kart rowerowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja delegacji służbowych,

- księga obiektu budowlanego (rejestr inwestycji i remontów w szkole),

- dokumentacja inwentarzowa,

- sprawozdania GUS, merytoryczne i finansowe,

- dziennik korespondencyjny,

- ewidencja wydanych zaświadczeń,

- archiwum szkolne.

 

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły

osobom upoważnionym na ich wniosek.Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym

na terenie placówki.

 odpowiada: Paweł Koźbiał

wytworzył: Tomasz Chadamik

wprowadził: administrator

data: 19-03-2013

data: 19-03-2013

data: 19-03-2013Rejestr zmian strony